Precia molenVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti PRECIA MOLEN CZ s.r.o.

IČ 253 05 093

se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212986

 

                                                                                  I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PRECIA MOLEN CZ s.r.o., IČ 253 05 093, se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212986 (dále jen „společnost“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy o dílo“) nebo na základě smlouvy o poskytování servisních služeb (dále jen „servisní smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem a třetími osobami (dále jen „zákazník“).
 2. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností nebo s ní jinak jedná.
 4. Je-li ustanovení smlouvy odlišné od ustanovení těchto obchodních podmínek, přednost má ustanovení obsažené ve smlouvě.

                                                                                           II. Prodej zboží

 1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí produkty nabízené společností na jejích webových stránkách, popř. i jiné zboží či zboží nabízené jinak, zejména se jedná o váhy, jejich příslušenství, vážní indikátory a terminály, vážní sestavy, systémy a aplikace apod. Veškerá umístěná prezentace zboží ze strany společnosti je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.
 2. Předmětem kupní smlouvy je závazek společnosti dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka uhradit za toto zboží společnosti sjednanou kupní cenu.
 3. Smlouvou dle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí oboustranně podepsaná písemná smlouva, nebo také smluvní vztah vzniklý na základě cenové nabídky zaslané či sdělené společností a objednávky učiněné telefonicky nebo e-mailem. Pokud není uvedeno jinak, pak ceny uvedené v cenové nabídce společnosti jsou uváděny bez DPH a nezahrnují cenu za dopravu zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně počet a charakterizaci požadovaného zboží, volbu požadovaného způsobu doručení a identifikační a kontaktní údaje nezbytné k uzavření smlouvy a doručení zboží (zejména jméno a příjmení nebo název společnosti a adresa, na niž má být zboží doručeno).
 4. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení objednávky ze strany zákazníka.
 5. Jestliže zákazník učiní nebo bude požadovat jakékoliv změny v cenové nabídce zaslané společností, je pro vznik smluvního vztahu nezbytná písemná akceptace takovýchto změn či požadavků zákazníka ze strany společnosti. Novou cenovou nabídku s provedenými změnami společnost zašle zákazníkovi ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení požadavků zákazníka. Pokud společnost ve lhůtě dle předchozí věty neprovede změny, má se za to, že nemá zájem cenovou nabídku měnit.
 6. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout podanou objednávku bez udání důvodu.
 7. Jestliže některý z požadavků zákazníka, specifikovaných v objednávce, nemůže společnost splnit, může společnost sdělit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu novou nabídku, zohledňující požadavky zákazníka a možnosti společnosti, s žádostí o stanovisko zákazníka. Takováto nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smluvní vztah je v takovém případě uzavřen až přijetím této nabídky zákazníkem.
 8. Ke změně řádně uzavřené smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou stran, kdy požadavek písemné formy je splněn i v případě uzavření dohody prostřednictvím elektronické pošty.
 9. Pokud cena zboží bez DPH převyšuje částku 150 000,- Kč, bude cena zboží hrazena následovně:
 • 30 % z kupní ceny (dále jen „první část kupní ceny“) bude zákazníkem uhrazeno nejpozději do 7dnů ode dne uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek;
 • 40 % z kupní ceny (dále jen „druhá část kupní ceny“) bude zákazníkem uhrazeno nejpozději do 7 dnů ode dne, ve kterém bude zákazníkovi společností sděleno, že zboží je připraveno k expedici;
 • 30 % z kupní ceny (dále jen „třetí část kupní ceny“) bude zákazníkem uhrazeno na základě konečné faktury vystavené společností se splatností do 30 dnů ode dne vystavení.
 1. Pokud cena zboží bez DPH nepřevyšuje částku 150 000,- Kč, bude cena zboží hrazena na základě faktury vystavené společností se splatností do 21 dnů ode dne vystavení.
 2. Není-li sjednáno jinak, společnost v cenové nabídce sdělí zákazníkovi lhůtu, ve které objednané zboží zákazníkovi dodá, a způsob dopravy zvoleného zákazníkem. V případě prodlení zákazníka s úhradou první a druhé části kupní ceny dle čl. II. odst. 10 písm. a), b) těchto obchodních podmínek se dodací lhůta prodlužuje o příslušný počet dnů prodlení zákazníka.
 3. Pokud se jedná o zboží s cenou převyšující částku uvedenou v čl. II. odst. 10 těchto obchodních podmínek, tak společnost není povinna započít s plněním dle smlouvy (tj. s obstaráním a expedováním zboží) dříve, než jí bude ze strany zákazníka uhrazena první část kupní ceny dle čl. II. odst. 10 písm. a) těchto obchodních podmínek.
 4. Pokud se jedná o zboží s cenou převyšující částku uvedenou v čl. II. odst. 10 těchto obchodních podmínek, tak společnost po uhrazení první části kupní ceny oznámí písemně nebo e-mailem zákazníkovi, že je zboží připraveno k expedici. Společnost není povinna expedovat zboží dříve, než jí bude ze strany zákazníka uhrazena druhá část kupní ceny dle čl. II. odst. 10 písm. b) těchto obchodních podmínek.
 5. Při předání zboží dojde k podpisu předávacího protokolu, dodacího listu, nebo jiné listiny potvrzující převzetí zboží.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li společnost podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Zákazník není povinen převzít zboží, pokud bude vykazovat vady, tj. pokud bude jakkoli poškozené či nefunkční nebo pokud nebude odpovídat sjednanému druhu či typu zboží. O tomto musí být zákazníkem sepsána na místě písemná zpráva a předána společnosti. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud zákazník zjistí, že, přestože obal nebyl poškozen, je doručené zboží poškozené, bezodkladně to oznámí společnosti.
 9. Pokud zákazník odmítne zboží převzít z důvodu jiných, než je uvedeno v předchozím odstavci, nebo neposkytne společnosti nezbytnou součinnost k předání zboží, není společnost v prodlení s jeho dodáním. V takovém případě společnost uskladní zboží na náklady zákazníka na vhodném místě, tak aby bylo zboží chráněno před zničením, poškozením a odcizením, u společnosti nebo u třetí osoby, a o této skutečnosti bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů, vyrozumí písemně zákazníka. Okamžikem předání zboží do úschovy dle předchozí věty je závazek společnosti dodat zboží splněn.
 10. Pro případ, že zákazník z důvodů stojících na jeho straně ani v náhradním termínu zboží nebo některé jeho části nepřevezme, ačkoliv k tomu byl společností prokazatelně vyzván, je zákazník povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nepřevzatého zboží, a to za každý den prodlení s nepřevzetím zboží či jeho částí. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku nejsou dotčena práva společnosti na náhradu škody, která mu v důsledku prodlení zákazníka s nepřevzetím zboží vznikne.
 11. Společnost dodává zákazníkovi spolu se zbožím fakturu a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Zákazník je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit společnosti. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je zákazník povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

                                                                                      III. Smlouva o dílo

 1. Dílem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí dodání a montáž váhy blíže specifikované v cenové nabídce, která bude společností zákazníkovi předložena, včetně její instalace a provedení veškerých souvisejících stavebních prací nezbytných pro montáž a instalaci.
 2. Předmětem smlouvy o dílo je závazek společnosti provést a předat dílo specifikované dle odst. 1 tohoto článku a závazek zákazníka uhradit za toto dílo společnosti sjednanou cenu díla
 3. Smlouvou se dle těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí smluvní vztah vzniklý na základě akceptace cenové nabídky zákazníkem. Tuto akceptaci zákazník učiní objednávkou telefonicky nebo e-mailem. Pokud není uvedeno jinak, pak ceny uvedené v cenové nabídce společnosti jsou uváděny bez DPH. Objednávka musí obsahovat charakterizaci díla, a identifikační a kontaktní údaje nezbytné k uzavření smlouvy (zejména jméno a příjmení nebo název společnosti a adresa).
 4. Jestliže zákazník učiní nebo bude požadovat jakékoliv změny v cenové nabídce zaslané společností, je pro vznik smluvního vztahu nezbytná písemná akceptace takovýchto změn či požadavků zákazníka ze strany společnosti. Tato písemná akceptace může být učiněna i formou emailu. Akceptaci změn či požadavků ze strany zákazníka společnost zašle zákazníkovi ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení změn cenové nabídky nebo požadavků zákazníka. Pokud společnost ve lhůtě dle předchozí věty neučiní akceptaci změn, považuje se celá objednávka za odmítnutou.
 5. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout podanou objednávku bez udání důvodu.
 6. Jestliže některý z požadavků zákazníka, specifikovaných v objednávce, nemůže společnost splnit, může společnost sdělit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu novou nabídku, zohledňující požadavky zákazníka a možnosti společnosti, s žádostí o stanovisko zákazníka. Takováto nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smluvní vztah je v takovém případě uzavřen až přijetím této nabídky zákazníkem.
 7. Cena díla bude zákazníkem hrazena následovně:
 • 30 % z ceny díla (dále jen „první část ceny díla“) bude zákazníkem uhrazeno na základě zálohové faktury vystavené společností se splatností do 7 dnů ode dne vystavení
 • 70 % z ceny díla (dále jen „druhá část ceny díla“) bude zákazníkem uhrazeno na základě konečné faktury vystavené společností po převzetí díla zákazníkem se splatností do 14 dnů ode dne vystavení
 1. Společnost není povinna započít s plněním dle smlouvy (tj. činit kroky k zajištění a přípravě Díla) dříve, než mu bude ze strany zákazníka uhrazena první část ceny díla dle odst. 8 písm. a) tohoto článku.
 2. Dílo bude řádně provedeno, jakmile bude společností zákazníkovi předáno a oběma stranami bude předání potvrzeno na montážním listě. Společnost není povinna zákazníkovi předvádět způsobilost díla sloužit svému účelu a zákazník takový postup nevyžaduje. Je vyloučena aplikace ustanovení § 2605 odst. 1 věta první OZ a dílo se považuje za dokončené okamžikem protokolárního převzetí díla dle první věty tohoto odstavce, popř. okamžikem prodlení zákazníka dle odstavce následujícího.
 3. V případě, že se zákazník k převzetí díla nedostaví v určeném termínu, má se za to, že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, dále že dílo bylo zákazníkem převzato bez výhrad, a že dnem převzetí díla je termín určený společností ve výzvě k převzetí díla. Pokud bude zákazník v prodlení s převzetím díla, nemůže být společnost v prodlení s jeho předáním. Zákazník je povinen převzít od společnosti dílo v případě, že dílo odpovídá podmínkám dle smlouvy. Zákazník nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Neoprávněné nepřevzetí díla zákazníkem v určeném termínu je považováno za podstatné porušení smlouvy.
 4. Při převzetí díla od společnosti je zákazník povinen s veškerou možnou péčí dílo prohlédnout a zkontrolovat. Zjevné vady díla, které bylo možné zjistit při přebírání díla, je zákazník povinen uvést do písemného předávacího protokolu, jinak nároky zákazníka ze zjevných vad zanikají.

                                                                 IV. Poskytování servisních služeb

 1. Servisními službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí opravy, udržování, kalibrace a další servisní zásahy na vahách, jejich součástí a jiných zařízeních (dále jen „zařízení“).
 2. Předmětem servisní smlouvy je závazek společnosti provést pro zákazníka servisní služby předaného zařízení a závazek zákazníka za tuto službu uhradit sjednanou cenu dle § 2586 občanského zákoníku.
 3. Smlouvou dle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí oboustranně podepsaná písemná smlouva, nebo také smluvní vztah vzniklý na základě objednávky učiněné telefonicky nebo e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách společnosti a následné akceptace cenové nabídky zaslané či sdělené společností.
 4. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem osobního předání zařízení nebo na základě fyzického přijetí zařízení k provedení servisních služeb v případě zaslání zařízení prostřednictvím přepravní služby. V případě, že budou servisní služby prováděny na místě u zákazníka, se smlouva považuje za uzavřenou okamžikem akceptace písemné, e-mailové nebo telefonické objednávky zákazníka společností. Akceptace společnosti bude provedena písemnou nebo e-mailovou formou. V této akceptaci společnost uvede termín zahájení servisních prací u zákazníka. Dokladem o uzavření smlouvy může rovněž být oběma stranami podepsaný montážní list, či jiný dokument o provedených pracích ze strany společnosti.
 5. K přijetí zařízení k provedení servisních služeb může dojít osobním předáním zařízení na provozovně společnosti nebo u zákazníka, příp. zasláním zařízení se servisním listem s popisem vady, nebo požadavku na servisní zásah prostřednictvím přepravní služby na adresu provozovny společnosti. V případě zaslání zařízení prostřednictvím přepravní služby na adresu provozovny společnosti se fyzickým přijetím zařízení ve smyslu předchozího odstavce rozumí fyzické přijetí zařízení pracovníkem společnosti od pracovníka přepravní služby na provozovně společnosti.
 6. Společnost provede servisní služby a odstranění vad zařízení dle údajů, které zákazník popsal v servisním listu. V případě, že odstranění vad nebude možné provést, společnost tuto skutečnost neprodleně sdělí zákazníkovi a domluví se se zákazníkem na dalším postupu.
 7. Společnost provede servis zařízení v době přiměřené povaze požadované opravy nebo servisních služeb. Tuto dobu společnost orientačně uvede v montážním listu, popř. ji sdělí zákazníkovi emailem. Zjistí-li společnost, že tuto orientační dobu opravy bude třeba překročit, oznámí to zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 8. Cenu servisních služeb uvede společnost v servisním listu, tato cena je uvedena jako orientační a předběžná. Zjistí-li společnost, že cena servisních služeb by měla překročit cenu uvedenou v servisním listu o více než 15 %, oznámí to zákazníkovi bez zbytečného odkladu a vyžádá si jeho souhlas s provedením takových servisních služeb. Doba mezi žádostí o udělení souhlasu a udělením souhlasu ze strany zákazníka se nepočítá do doby, která je stanovena k provedení servisních prací. Zákazníkovi je dána rovněž možnost v tomto případě podstatného překročení ceny uvedené v servisním listu od smlouvy odstoupit dle čl. VII. odst. 3 těchto obchodních podmínek.
 9. Zjistí-li společnost v průběhu provádění servisních prací, že zařízení má i jiné závady než ty, jejichž odstranění zákazník požadoval, upozorní zákazníka neprodleně telefonicky či elektronickou poštou na jejich existenci a dohodne se zákazníkem další postup. V případě provádění servisních prací na místě u zákazníka, sdělí pověřený pracovník společnosti tuto skutečnost pověřenému pracovního zákazníka.
 10. Po provedení servisních služeb informuje společnost zákazníka, že je zařízení připravené k vyzvednutí či předání, případně, pokud si to zákazník zvolil, jej zašle na adresu zvolenou zákazníkem prostřednictvím přepravní služby. Pokud jsou servisní služby prováděny na místě u zákazníka, předá pověřený pracovník společnosti, který servisní služby prováděl, zařízení pověřenému pracovníkovi zákazníka bezprostředně po provedení servisních služeb.
 11. Převzetí zařízení, na němž společnost provedla servisní práce, bude potvrzeno na montážní list nebo jiný doklad o předání díla (zařízení s provedenými servisními službami). Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 12. Pro případ, že zákazník nepřevezme zařízení, na němž společnost provedla servisní práce, z důvodů stojících na jeho straně a to ani v dodatečném náhradním termínu, ačkoliv k tomu byl společností prokazatelně vyzván, je zákazník povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny provedených servisních prací, a to za každý den prodlení s nepřevzetím zařízení. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku nejsou dotčena práva společnosti na náhradu škody, která ji v důsledku prodlení zákazníka s nepřevzetím zboží vznikne.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PRODEJ ZBOŽÍ, SMLOUVU O DÍLOA SERVISNÍ SLUŽBY

                                                        V. Platební podmínky, sankční ujednání

 1. Nebylo-li dohodnuto jinak, je cena zboží nebo servisních služeb splatná na základě faktury vystavené společností se splatností do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
 2. V případě prodlení zákazníka s hrazením ceny zboží nebo servisních služeb dle předchozího odstavce, je zákazník povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena práva společnosti na náhradu škody, která ji v důsledku prodlení zákazníka vznikne.
 3. V případě prodlení zákazníka s hrazením ceny zboží, díla nebo servisních služeb po dobu delší než 15 dnů, a zašle-li společnost současně zákazníkovi písemnou výzvu k úhradě dlužné částky, je zákazník povinen uhradit společnosti náklady na sepis a zaslání výzvy k úhradě dlužné částky ve výši 600,- Kč + DPH.
 4. Po dobu prodlení zákazníka s hrazením ceny zboží, díla nebo servisních služeb je společnost oprávněna přerušit poskytování jakýchkoliv dalších služeb sjednaných se zákazníkem, tj. provádění díla, či servisních služeb nebo dodávku zboží.

                                                                 VI. Odpovědnost za vady, záruka

 1. V případě prodeje zboží společnost poskytuje záruku na zboží v délce 12 měsíců od předání zboží. Pokud je současně se zákazníkem uzavřena také servisní smlouva, poskytuje společnost rozšířenou záruku na v délce 24 měsíců od předání zboží.
 2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží či po provedení servisních služeb, zboží či zařízení pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjevné vady, které bylo možné zjistit při prohlídce po dodání zboží či předání zařízení, je zákazník povinen písemně oznámit společnosti, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží či předání zařízení, v opačném případě se zboží či zařízení považuje za bezvadné.
 3. Společnost neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením, zpracováním, skladováním atp. zákazníkem, dále za vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, a dále neodpovídá za poškození nebo poruchy způsobené zaviněným jednáním zákazníka, či vadným použitím. Dále se pak nevztahuje na vady vzniklé při dopravě v případě, že ji nezajišťuje společnost (prostřednictvím jiného dopravce nebo vlastním vozidlem), vzniklé vadnou montáží v případě, že montáž neprovede společnost a vady vzniklé z důvodu vyšší moci.
 4. Práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u společnosti písemnou formou bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat zejména číslo smlouvy, jméno, kontaktní adresu a telefon a přesný popis vady.

                                                                             VII. Výhrada vlastnictví

 1. V případě prodeje zboží přechází vlastnické právo na zákazníka po úplném uhrazení kupní ceny dodaného zboží, v případě smlouvy o dílo přechází vlastnické právo na zákazníka po úplném uhrazení ceny díla.
 2. Riziko vzniku škody na zboží, díle nebo zařízení přechází na zákazníka předáním zboží nebo díla nebo zařízení, na němž byly prováděny servisní práce, zákazníkovi. V případě, že je dle volby zákazníka zboží, dílo nebo zařízení zasíláno prostřednictvím dopravce, přechází riziko vzniku škody na zboží, díle nebo zařízení předáním zboží, díla nebo zařízení, na němž byl prováděn servis, dopravci k přepravě v sídle společnosti. Riziko vzniku škody na zboží, díle nebo zařízení, na němž byly prováděny servisní práce, přechází na zákazníka také v případě, že zákazník odmítne řádně dodané a bezvadné zboží, dílo nebo zařízení převzít nebo si zboží, dílo nebo zařízení nepřevezme, ačkoliv mu s ním společnost umožnila nakládat.
 3. Všechny náhradní díly použité při provádění servisních prací zůstávají ve vlastnictví společnosti až do okamžiku úplného zaplacení servisních prací.
 4. Díly, které byly v důsledku servisních prací nahrazeny díly novými, přecházejí do vlastnictví společnosti okamžikem jejich vymontování ze zařízení, nebylo-li v objednávce sjednáno jinak.

                                                                      VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě podstatného porušení smlouvy jednou stranou je druhá strana oprávněna od smlouvy bez dalšího odstoupit. Jestliže porušení smluvních povinností jednou stranou smlouvy je nepodstatné, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě, že smluvní strana, která porušila svou povinnost, nezjednala nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí na to byla poskytnuta, ledaže tato strana prohlásí, že svůj závazek nesplní.
 2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se společnost dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 dnů. Zákazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se společnost dostane do prodlení s provedením servisních služeb po dobu delší než 30 dnů.
 3. Zákazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu ze strany společnosti bude oznámena nutnost podstatného překročení ceny uvedené v servisním listu. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit část původně určené ceny, má-li z již provedeného částečného plnění ze strany společnosti prospěch.
 4. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, se zákazník dostane do prodlení s úhradou ceny zboží nebo servisních služeb delším než 30 dnů.
 5. Společnost je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník nepřevezme zboží poté, co bude na tuto skutečnost společností písemně upozorněn a bude mu dána náhradní lhůta pro převzetí zboží v délce 14 kalendářních dní.
 6. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že byl na zákazníka prohlášen úpadek dle zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, v platném znění.
 7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně formou doporučeného dopisu a smlouva jím zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokuty. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany, je-li to možné, povinny vrátit si vzájemně dosud poskytnutá plnění (vyjma první části kupní ceny či ceny díla) a společnost má právo vyúčtovat zákazníkovi cenu za částečné již provedené plnění, ze kterého má zákazník prospěch (např. cenu za částečnou opravu nebo za náhradní díly).

                                                                              IX. Důvěrnost informací

 1. Veškeré skutečnosti a informace spadající do oblasti obchodního tajemství, know-how a duševního vlastnictví společnosti, jejich zákazníků a obchodních partnerů, jsou považovány za důvěrné a zůstávají ve vlastnictví společnosti. Dále jsou za důvěrné považovány zejména (avšak nikoliv pouze): a) informace, které jsou označené jako důvěrné nebo jsou identifikovatelné jako obchodní tajemství, b) veškeré technické informace, grafické znázornění a jiné technické dokumenty, manuály, procesy, know-how, technické a grafické informace a vědomosti, c) informace týkající se obchodní strategie včetně harmonogramů, cen, cílů, myšlenek, projektů, aj.
 2. Důvěrné informace a obchodní tajemství, které společnost zákazníkovi sdělí, nebo o kterých se zákazník přímo či nepřímo dozví v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se společností, či plněním závazků z těchto smluv včetně informace o uzavření a plnění závazků z těchto smluv, nebude zákazník dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetím osobám. Každá Strana bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s druhou Stranou a jejím obchodním tajemstvím (zejména v oblasti technologické, aplikační, vývojové, seznamu obchodních partnerů apod.). Každá strana je dále povinna učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení důvěrných informací obchodního tajemství druhé strany, jakož i neoprávněnému přístupu k důvěrným informacím a obchodnímu tajemství druhé strany nebo k jejich použití třetí osobou.

                                                                              X. Závěrečná ustanovení

 1. Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. V případě, že se některé ustanovení těchto podmínek stane neplatným, nemá tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek.
 3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí závaznými právními předpisy České republiky.
 4. V případě sporu je místně příslušným soud, v jehož obvodu má sídlo společnost.
 5. Každá ze stran má povinnost informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.3.2020

Shared this article